16 | 02 | 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลม่วงสามสิบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ Download ]

การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล [ Download ]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ดาวน์โหลด]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เรื่อง ชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล [ดาวน์โหลด] 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ [ดาวน์โหลด]

 

แผนผัง อาคารสอบเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โรงเรียนนารีนุกูล [ดาวน์โหลด]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

[ดาวน์โหลด]

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล

[ดาวน์โหลด]

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและ สถานที่สอบ

เจ้าหน้าทีเทศกิจ ระดับ 1 [ดาวน์โหลด] เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 [ดาวน์โหลด] เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 [ดาวน์โหลด]

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 [ดาวน์โหลด] เจ้าพนักงานประปา ระดับ 2 [ดาวน์โหลด] 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 [ดาวน์โหลด] วิศวะกรโยธา ระดับ 3 [ดาวน์โหลด]

ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการเทศบาล[ดาวน์โหลด]

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ดาวน์โหลด]

          ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล[ดาวน์โหลด]
          ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล [ดาวน์โหลด]
 
 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา/สอบราคาเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศีกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน รวมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลลูกจ้าง ประจำปี 2561 [ Download ]

           การประมูลเช่าอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ Download ] [8/09/2559]
 การประมูลเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ประจำปีงบประมาณ 2560[ Download ] [8/09/2559]


ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง(ครั้งที่ 3) 14/08/2558 [ Download ]
เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 188 รายการ [ Download [ Download ]
โครงการต่อชายคาอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ปร.5) [ Download ]
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตำรวจ (ปร.5) [ Download ]
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง [ Download ]
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ Download ]

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ Download ]

ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 [ Download ] [ Download ]  [ Download ]
สรุปการประมาณการก่อสร้าง  [ Download ] [ Download ]  [ Download ] [ Download ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 Download ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ Download ] [ Download ]
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารประปา หมู่ 1  [ Download ]
โครงการก่อสร้างปรับปรุงชายคาตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ  [ Download ]
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  [ Download ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ [ Download]

ประกาศสอบราคาสื่อการเรียนการสอน  [ Download]
ประกาศสอบราคาอาหารเสริม(นม)  [ Download]


กิจกรรมเทศบาลม่วงสามสิบ

 

images
images4
untitled
untitled2
untitled3

View the embedded image gallery online at:
http://www.muang30.org/#sigFreeIde69588ef9f

ข่าวเด่นเมืองอุบล
ข่าวรอบเมืองอุบล
ข่าวทั่วไป
นายกเทศมนตรี
สถิติการเข้าชมเว็บ
Articles View Hits
21892
แบบสำรวจสภาพแวดล้อม

แบบสำรวจสภาพแวดล้อม

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน